Geosystems

Geosystems

Softwares

Leica Infinity


Leica Infinity เป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงานภูมิสารสนเทศที่ใช้งานง่ายสำหรับมืออาชีพด้านการวัด ออกแบบมาเพื่อจัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการวัดผลการสำรวจภาคสนามทั้งหมด รวมถึงข้อมูลกล้องสำรวจ ,ข้อมูลกล้องระดับดิจิทัล , ข้อมูล GNSS และยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV)

Cyclone


Leica Cyclone เป็นผู้นำซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล Point cloud ในตลาด โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่มีกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับงานสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติในด้านวิศวกรรม ,ด้านการสำรวจ ,การก่อสร้าง และการใช้งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Our Products

Softwares

Leica Infinity


Leica Infinity เป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงานภูมิสารสนเทศที่ใช้งานง่ายสำหรับมืออาชีพด้านการวัด ออกแบบมาเพื่อจัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการวัดผลการสำรวจภาคสนามทั้งหมด รวมถึงข้อมูลกล้องสำรวจ ,ข้อมูลกล้องระดับดิจิทัล , ข้อมูล GNSS และยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV)

Cyclone


Leica Cyclone เป็นผู้นำซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูล Point cloud ในตลาด โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่มีกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับงานสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติในด้านวิศวกรรม ,ด้านการสำรวจ ,การก่อสร้าง และการใช้งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง