บริการสำรวจข้อมูลและทำแผนที่

 • บริการผลิตแผนที่
 • บริการแปลงข้อมูล
 • บริการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • บริการการสำรวจทางชลศาสตร์
 • บริการแผนที่ภาพถ่ายในรูปแบบดิจิตอล
 • บริการสแกนภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง
 • บริการภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบดิจิตอล
 • บริการสำรวจและระบุตำแหน่งบนแผนที่ (GPS)
 • การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ออร์โธ
 • แบบจำลองเมืองและอาคาร 3 มิติ

บริการบำรุงรักษา

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งการบริการหลังการขายบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ของการดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ โดยทีมงานสนับสนุนหลังการขายที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ด้านเทคนิคการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งาน ให้สอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงานมากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยมีศูนย์บริการรับแจ้งปัญหา (Hotline) ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอีเล็คโทรนิค

 • ฮาร์ดแวร์
 • ซอฟแวร์
 • โปรแกรมประยุกต์

บริการที่ปรึกษาระบบ GIS

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ของการพัฒนาระบบ GIS ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เรามีความมั่นใจว่าบุคลากรที่ปรึกษามืออาชีพกว่า 300 คนจะสามารถ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของท่านในสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • การเริ่มต้นระบบ GIS
 • การพัฒนาโปรแกรมประยกต์
 • การจัดทำและจำหน่ายข้อมูล GIS
 • การดำเนินงาน